Wonen

De Werkgroep Wonen formuleerde onderstaande visie op wonen met elkaar en hebben deze onderling vastgesteld.
 

 UITWERKING
 ACTIEPUNTEN
 

Leefbaarheid in stand houden
Inwoners van Egmond-Binnen constateren dat er druk ontstaat op de voorzieningen zoals de school en de supermarkt door de vergrijzing en de ontgroening. Hierdoor worden er ook effecten verwacht op maatschappelijke voorzieningen zoals de Schulp. Om de basis onder de voorzieningen en de leefbaarheid in stand te houden, is minimaal behoud van het aantal inwoners van belang. Aanvulling van jongeren in de gezinsvormende fase / starters is daarbij essentieel. Ook de doorstroming van ouderen die nu in een grote woning zitten en graag kleiner willen wonen maar daar de mogelijkheid niet toe hebben, maakt daar onderdeel van uit.

Doorstroming
Om het dorp leefbaar te houden dienen initiatieven te worden gestart die vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten, zodat er woningen beschikbaar/vrijkomen die betaalbaar zijn voor de doelgroepen: jongeren en ouderen. Doorstroming van te groot naar geschikt, is een middel dat ingezet moet worden bij huur en koop. Een carrousel van verhuizingen kan bewoners en woningzoekenden in de juiste woning brengen.

Streven naar 50 woningen
Op korte termijn is er geen ruimte voor grootschalige nieuwbouw buiten de kern. Door het beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting kan Egmond-Binnen niet los worden gezien van de andere kernen van de gemeente  Bergen en van de regio. Voor de korte en middellange termijn wordt daarom de blik gericht op de locaties binnen het dorp. Dit aanbod wordt gecreëerd op locaties die vrij (gaan) komen door reconstructie, transformatie en door herontwikkeling. In de komende periode streven wij binnen dit proces naar ruimte voor 50 woningen. Deze ruimte moet nog worden zeker gesteld in de gemeentelijke woningbouwprogrammering en worden afgestemd met de regio.

Evenredige verdeling
Aansluitend wil Egmond-Binnen de juiste plaats krijgen in het volkshuisvestelijke beleid van de gemeente. Ze pleit ervoor dat de schaarste aan woningbouw evenredig wordt verdeeld over de kernen. Buiten de kern zijn naar de verwachting van de bewoners locaties geschikt of geschikt te maken voor een verdere woningbouwopgave.

 • Borgen bouwwens 50 woningen in Egmond-Binnen in de het Regionaal Actie Programma wonen en de gemeentelijke woonvisie en volkshuisvestelijk beleid;
 • Woonwensenonderzoek naar het type woningen en de doelgroepen binnen Egmond-Binnen;
 • Onderzoek naar ontwikkelpotentie van locaties binnen het bestaand bebouwd gebied (oa Visweg, JOEB, Tambach, locatie Thuiskamer, de kerk en voormalig bankgebouw) en actief benaderen van de eigenaren door de gemeente;
 • Onderzoek naar inzet CPO (Collectief Privaat Opdrachtgeverschap) voor gestuurde toewijzing aan bewoners van Egmond-Binnen;
 • Inzet van een verhuiscoach om de verhuisketen op gang te krijgen;
 • Het huidige splitsingsbeleid voor woningen nader onder de aandacht brengen;
 • Onderzoek naar erfpacht voor verwervingskosten reductie;
 • Onderzoek naar inzet van recreatiewoningen voor tijdelijke huisvesting;
 • Bij de totstandkoming van de nieuwe RAP evenredige verdeling van de woningbouwopgave over de kernen van de gemeente. Onderzoeken binnen de RAP discussie of met financiële compensatie woningen van andere gemeente kunnen worden overgenomen (uitruilen);
 • Provinciale politiek op de hoogte brengen van de gevolgen van de vergrijzing op de leefbaarheid van de kern Egmond-Binnen; De verantwoordelijke provinciale gedeputeerde wordt uitgenodigd;
 • Voor de (middel)lange termijn onderzoek doen naar buitenstedelijke uitleglocaties.