Verkeer

Egmond-Binnen bouwt zich verder uit tot een verkeersluw dorp. Kwetsbare groepen verkeersdeelnemers voelen zich daarbij veilig. De autonome verkeersontwikkeling en het project Zandzoom leiden nu tot een aansluiting tussen Heiloo en de A9. In Egmond-Binnen bestaan zorgen over deze aansluiting vanwege een mogelijke toename in het verkeer, met name richting de kust. Maatregelen om Egmond-Binnen te behoeden van negatieve effecten worden op het grondgebied van gemeente Heiloo genomen. Gemeente Bergen voorkomt daarnaast dat er ingrijpende infrastructurele maatregelen nodig zijn in of rond Egmond-Binnen.

 UITWERKINGEN
 ACTIEPUNTEN
 

30 km zone
In het gehele dorp geldt een consequent doorgevoerd 30 km regime. Het doorgaande verkeer wordt om de kern heen geleid over de randweg N512. De kruisingsvlakken op de randweg worden in overleg met de provincie Noord-Holland nader bekeken om de veiligheid van het overstekende verkeer te verbeteren. Met name de kruising ter hoogte van de St. Adelbertusweg. Ook wordt aandacht besteed aan de stroken voor het afslaand verkeer.

Aansluiting A9
De gemeente Bergen blijft in gesprek met de gemeente Heiloo om de gevolgen voor de verkeersstromen in beeld te brengen en te houden.

Randweg
Er zijn initiatieven ingebracht om de randweg te vernieuwen of te verplaatsen, omdat de inwoners een extra verkeersdrukte verwachten door de aansluiting op de A9. Onderzoek wijst uit dat de bestaande wegen rondom Heiloo voldoende capaciteit hebben om een eventuele toename aan te kunnen. Daarnaast staan landelijk en provinciaal beleid dit in de weg.

  • Verder doorvoeren 30 km maatregelen binnen de kom van Egmond-Binnen;
  • Onderzoek naar gevaarlijke – en onoverzichtelijke kruispunten binnen de kom;
  • Parkeersituatie en verkeerscirculatie onderzoek nabij de supermarkt;
  • Overleg met provincie over aanpassen kruising Randweg / Sint Adelbertusweg;
  • Permanent overleg met de gemeente Heiloo over de gevolgen van de aansluiting op de A9 op Egmond-Binnen vanuit het uitgangspunt dat maatregelen worden genomen op het grondgebied van Heiloo indien deze noodzakelijk blijken.